CHOOSE LANGUAGE   Thai English Chinese

ร่วมงานกับเรา | Job Opportunities

รับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่ง ต่อไปนี้

» SALES & RESERVATION OFFICER

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการขายบริการด้านท่องเที่ยว อื่น ๆ เช่น จองโรงแรม แพคเกจทัวร์ หรือ ทัวร์ต่าง ๆ
 • สามารถจัดโปรแกรมท่องเที่ยวได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Powerpoint
 • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 30 คำ/นาที ขึ้นไป
 • พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ และ มีใจรักงานให้บริการ (Service Mind)
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก

» พนักงานจองตั๋วเครื่องบิน (TICKETING & RESERVATION OFFICER)

คุณสมบัติ

 • สามารถใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เช่น Galileo, Amadeus หรือ Abacus ได้
 • มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ด้านการดูราคาตั๋วเครื่องบิน การอ่าน Fare Sheet ทั้งจากทางเอกสารและจากระบบ CRS
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Powerpoint
 • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 30 คำ/นาที ขึ้นไป
 • พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์ และ มีใจรักงานให้บริการ (Service Mind)
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าและชอบที่จะพัฒนาตัวเอง
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัทฯ กรุณาสแกนและส่งอีเมลล์ เอกสารดังนี้ อย่างครบถ้วน
 • Resume, CV หรือ เอกสารแนะนำตัวที่มีรูปถ่ายชัดเจน ระบุ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ท่านต้องการ
 • กรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงาน หรือ ประสบการณ์ที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วย
กรุณาส่งเป็น email มาที่ : rttour.eve@gmail.com
กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับตำแหน่งงานนี้ โปรดติดต่อ คุณศันสนีย์ วลีธรชีพสวัสดิ์
โทร: 02-6453223


» Our LocationIncentive Tour

Jobs