เลือกภาษา   Thai English Chinese

ชื่อทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN 2015 บินสายการบิน china airlines
รหัสทัวร์ : 103TW5DCI
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน :
ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN 2015 บินสายการบิน china airlines
Countdown 2015 ล่องเรือชมวิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 ชมวิวตึกที่สูงที่สุดแห่งเมืองไทเป ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งย่านดังขึ้นชื่อไต้หวัน ผู่หลี่ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

ตารางวันเดินทาง
เดือน/ปี วันที่เดินทาง อัพเดตล่าสุด
ธันวาคม 2557 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 04 Aug 2014

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง - COUNTDOWN

05.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.30 น. บินลัดฟ้าสู่ ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เที่ยวบินที่ CI66

13.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง ชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุโบราณ และสมบัติล้ำค่าของประเทศจีนกว่า 620,000 ชิ้น ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี และส่วนใหญ่เป็นของสะสมของฮ่องเต้และเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ในแต่ละราชวงศ์ ที่เริ่มมีการสะสมวัตถุโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีก่อน อาทิ ภาพวาด เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท นอกจากนี้ยังมีห้องที่แสดงหยกล้ำค่า โดยเฉพาะหยกผักกาดขาวและหยกหมูสามชั้น ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านอิสระCOUNTDOWN ปีใหม่ย่านบริเวณที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LINKOU FULLON HOTEL หรือเทียบเท่า (http://www.linkou.fullon-hotels.com.tw/)

วันที่สอง ไทเป – ไทจง – สวนดอกไม้ไทจง – เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ปัจจุบันเมืองไทจง เป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวันอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้ไทจง ซึ่งจะมีดอกไม้นานาชนิดที่บานสะพรั่งเต็มสวน พร้อมเชิญชวนให้ท่านสัมผัสพร้อมถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่คนไต้หวันไม่มีใครที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยิน เนื่องจากตลาดกลางคืนแห่งนี้ เปรียบได้กับว่าเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตกลางคืนประจำนครไทจง และมีชื่อเสียงเทียบเท่ากับตลาดนัดกลางคืนซื่อหลินในไทเป เมนูทานเล่นที่ฮอตฮิตในตลาดกลางคืนเฟิ่งเจี่ยและติดอันดับที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไต้หวัน โดยเฉพาะเมนูแปลกใหม่ต่างๆ จำนวนไม่น้อย อาทิ ทาโกะยากิ ปลาทอดกรอบกุ้งเผา ขนนผลไม้ถังหูหลู เป็นต้น โดยหากจะนิยามหรือให้คำจำกัดความถึงตลาดกลางคืนแห่งนี้ว่าเป็นไนท์มาร์เก็ตที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก็คงไม่ผิดอะไรเช่นกัน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEACON HOTEL หรือเทียบเท่า (www.becon-hotel.com.tw/)

วันที่สาม ไทจง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – นั่งกระเช้าหมู่บ้านเก้าเผ่า – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองผูหลี่ นำท่านเดินทางมุ่งสู่ วัดจงไถฉันซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่มีการบูรณะใหม่โดยการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของตะวันออกและตะวันตก เป็นวัดที่งดงาม ดูทันสมัยที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า โดยนั่งกระเช้าเคเบิ้ลไฟฟ้า ชมความสวยงามของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่จำลองบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองไต้หวัน จัดแสดงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และประวัติความเป็นมาของชนเผ่าต่างๆ เช่น การจำลองบ้านเรือน หุ่นขี้ผึ้ง และวีถีชีวิตความเป็นอยู่ ภายในยังเป็นส่วนที่เป็นสวนสนุก มีเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ยังมีสวนซากุระและสวนดอกไม้ที่จักตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน- จันทรา (ซันมูนเลค) ทะเลสาบแห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติของไต้หวัน และได้รับเสียงชื่นชมในความงดงามของภูเขาที่มีความสลับซับซ้อนล้อมรอบโดยรอบ มีความยาว 33 กิโลเมตร ทางทิศเหนือของทะเลสาบมองแล้วคล้ายกับพระอาทิตย์ ในขณะที่ทางทิศใต้แลดูคล้ายพระจันทร์เสี้ยว จึงเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าทะเลสาบสุริยัน – จันทรา จากนั้นนำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบสุริยัน - จันทรา (ซันมูนเลค) ดื่มด่ำกับบรรยากาศของทิวเขาที่สลับซับซ้อนอันสวยงามรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ เป็นวัดที่เก่าแก่ของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างจากการเจาะทะลุภูเขาถึง 3 ลูก และยังเป็นวัดที่สักการะเทพขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก EINHAN RESORT หรือเทียบเท่า (http://www.einhanresort.tw/)

วันที่สี่ ผูหลี่ - ไทเป – เหวยเก๋อ – เย๋หลิว – ตึกไทเป 101 ( รวมค่าขึ้นตึก ) – ดิวตี้ฟรี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ไทเป และนำท่านแวะชม ร้านขนมเหว่ยเก๋อ เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองไต้หวัน โดยทีเด็ดคือ พายสับประรด (เฟิ้งหลีสู่) อันโด่งดัง ให้ท่านเลือกชิมและหาซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เมืองไทเปซึ่งเป็นชายหาดตั้งอยู่ส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมเรียวยาวและแคบ ยื่นไปในทะเลและมีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือ ภูมิประเทศและหินรูปทรงแปลกตาที่งดงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของสิ่งต่างๆ และหินที่มีชื่อเสียงรู้จักโด่งดังไปทั่วโลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากนี้ยังมีหินเทียน หินรองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอื่นๆ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ตึกไทเป 101 ชมวิวเมืองไทเป ณ ชั้นที่ 89 ของตึกไทเป 101สัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ( รวมค่าชมวิว ) อาคารที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากตึก Burj Khalifa ตึกไทเป 101 นี้ตัวอาคารมีลักษณะที่ผสมผสานสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีน และตามความเชื่อโบราณเข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว เช่น ลักษณะตัวอาคารที่ออกแบบเป็นรูปทรง ลำไผ่ 8 ปล้อง ภายในยังมีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ และนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียง ให้ท่านได้ช้อปกับสินค้าพื้นเมือง โดยเมนูขึ้นชื่อของซื่อหลิน คือ เต้าหู้เหม็น นอกจากนี้ยังมี ปอเปี๊ยะห่อกะหรี่ปั๊บ กุนเชียงยักษ์ หรือซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LINKOU FULLON HOTEL หรือเทียบเท่า (http://www.linkou.fullon-hotels.com.tw/)

วันที่ห้า ไทเป – เจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – วัดหลงซันซื่อ – นั่งรถไฟหัวจรวด – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ค เป็นอาคารที่งดงาม ก่อสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง อดีตประธานาธิบดี เจียง ไค เช็ค สถานแห่งนี้ทำด้วยหินอ่อนสีขาว ส่วนของหลังคาปรับประดาไปด้วยกระเบื้องกระจกสีน้ำเงินเข้ม ตัวพื้นที่ของส่วนรอบอนุสรณ์สถานจะมีดอกไม้ผลิบานสวยงามตลอดทั้งปี อนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยในบริเวณรอบๆการจัดกิจกรรมกลางแจ้งหลายอย่าง เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติงยังเป็นโซนที่มีอาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ และเป็นของฝากติดไม้ติดมือก่อนเดินทางกลับเมืองไทย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ ซึ่งเต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบดั้งเดิมที่ประณีต สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวไต้หวัน ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิม และนอกจากพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านสัมผัสกับรถไฟความเร็วสูง (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงแห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความทันสมัยสะดวกสบายที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินเถาหยวน

21.55น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 065

00.45น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการ

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม

วันที่ : 31 ธ.ค.-04 ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 33,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 33,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 33,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 32,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,500
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ และค่าคนขับรถ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือ ค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือรายการบางประการได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ที่อยู่   นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น ภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดต่างๆ เป็นต้น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้บริษัทจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆทดแทนให้แก่ท่านโดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำมาแสดงด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ) หรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ (สำเนาเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์)
 • กรณีเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการงานและหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง (ภาษาอังกฤษ)
 • กรณีเป็นเด็ก ที่เดินทางกับผู้ใหญ่ จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรของบิดา มารดาด้วย
 • สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มีวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ญี่ปุ่น,อังกฤษ,สหภาพยุโรป (เชงเก้น), ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวันที่สำนักงานสามารถทำวีซ่าออนไลน์
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-645-3223-32 และโทรสาร 02-645-3229