เลือกภาษา   Thai English Chinese
ชื่อทัวร์ : ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟราซิสโก - ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส
รหัสทัวร์ : 126US9DCI
ประเทศ : อเมริกา
ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : CI
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟราซิสโก - ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส
ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา
สะพานโกลเด้นเกท – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก- ถนนรัมบาท - ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน สกายวอร์ค -ช้อปปิ้งบาสโตว์ – ลอสแองเจลิส - ถนนฮอลิวู้ด - เบเวอร์รี่ฮิลล์

ตารางวันเดินทาง
เดือน/ปี วันที่เดินทาง อัพเดตล่าสุด
เมษายน 2561 5-13 เม.ย. 30 Aug 2017

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส

08.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.10น. บินลัดฟ้าสู่ มหานคร ลอสแองเจลิส โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI834

15.40น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

17.10น. บินลัดฟ้าจากไทเปสู่ ลอสแองเจลิส โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 006

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

12.45น. เดินทางถึง ลอสแองเจอลิส (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ช.ม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองลอสแองเจลิส หรือแอลเอ (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ นำท่านผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมือง มิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (Rodeo drive) ในย่าน Beverly Hill ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอและเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ดพำนักอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ นำท่านชมชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) .... โรงภาพยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด.....ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยฝ่ามือ ฝ่าเท้าของเหล่าดาราชื่อดังที่ท่านชื่นชอบซึ่งประทับไว้พร้อมชื่อจารึกบนถนนฮอลลีวู้ดวอล์กออฟเฟม (Hollywood Walk of Fame) เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉกจำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อคือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ / วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ PACIFIC PALMS RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ลอสแองเจลิส – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โรงถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ด มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆเช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ10 ประการ หรือสนุกสนาน ผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE, JURASIC PARK, BLACK DULF และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่ายภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้...........

เที่ยง **รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม**

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก PACIFIC PALMS RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ลอสแองเจลิส – TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET – PREMIUM OUTLET -

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส ( Las Vegas ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน มลรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนัน ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่ ยากที่จะพบสถานที่ที่มีบ่อนการพนันและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้ๆกันเหมือนกับลาสเวกัส โดยใน ปัจจุบัน คนไม่ได้ไปเที่ยวลาสเวกัสเพียงเพราะต้องการไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้สนุกอีกต่อไป แต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้ นำท่านช้อปปิ้ง ณ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo ralph lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic , Calvin Klein, Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่นักช้อปปิ้งไม่ควรพลาด

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ PREMIUM OUTLET SHOPPING MALL แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงาน เชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬารองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITEที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 % อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้น นำท่านท่องเที่ยวเมืองลาสเวกัสยามค่ำคืน เดินทางสู่ DownTown จุดกำเหนิดของคาสิโนในลาสเวกัส ชมการแสดงของแสงที่ฉายขึ้นบนฝ้าผนังรูปโค้ง ยาวกว่า 400 เมตร ณ “Fremont Steet” ซึ่งมีความสวยงาม เป็นอย่างยิ่งและชมการแสดงต่างๆบนถนนแห่งนี้ที่มีอยู่มากมายให้ท่านได้ชมแลถ่ายรูปอย่างจุใจหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านถนน THE STRIP ซึ่งรวบรวมโรงแรมชื่อดังต่างๆ เอาไว้ ณ ถนนแห่งนี้อย่างมากมาย เช่น MGM, Venetien, Mirard, Caeca, Debagio ฯลฯ นำทำนชมการแสดงของภูเขาไฟ ณ โรงแรม Mirard และเที่ยวบนถนน The Strip ตลอดเส้นทาง และท่านต้องไม่พลาดชม น้ำพุดนตรี ณ โรงแรม Bellagio จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งภายในโรงแรม Bellagio ชมกระจกสะท้อนมุมหักเหของแสงที่จำลองไว้อย่างอัศจรรย์ยิ่ง...

ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ MONTE CARLO RESORT & CASINO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน - เดินบนSkywalk

06.00น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์เคนยอน (บริการอาหารเช้าบนรถ) พักผ่อนชมธรรมชาติยามเช้า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.00 ชม.) นำท่านชม แกรนด์แคนยอน GRAND CANYON สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ประติมากรรมอันมหึมามหาศาลนี้ธรรมชาติได้สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี จากการกัดเซาะของแม่น้ำ โคโรลาโด้ และกระแสลม ฝน หิมะ จนกลายเป็นหุบเขาที่มีความยาว 446 กม. จุดที่กว้างที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็น สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก (ทางคณะจะต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle bus ของวนอุทยานแกรนด์แคนย่อน 2 ครั้ง)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน

ให้ท่านเดินชมบน WEST RIM + SKY WALK สะพานกระจกที่สร้างยื่นเข้าไปในหุบผา ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศซึ่งทำให้ ตื่นเต้นและหวาดเสียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เที่ยวชม ลาสเวกัส ยามค่ำคืนต่อ หรือจองบัตรเพื่อดูโชว์ที่อลังการตามโรงแรมชั้นนำต่างๆ หรือเลือกซื้อตามช้อปปิ้ง มอลล์ตามอัธยาศัย

พักที่ MONTE CARLO RESORT & CASINO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ลาสเวกัส – BARSTOW - เมืองเฟรสโน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง BARSTOW

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน เมืองใหญ่ อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุดอาคารสูงสุด เพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความ เป็นเมืองสำหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ FRESNO HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค-LOMBARD STREET

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซานฟรานซิสโก เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่ง ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค ยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ในเมืองซานฟรานซิสโกเพื่อชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองจากนั้นนำท่านสู่ ถนนลอมบาร์ด (Crookedest Street) บางคนเรียกว่า ถนนงู เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดถนนหนึ่งในอเมริกา มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี คศ 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์กับถนนลีเวนเวิร์ท โดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงามประดับมากมาย มีบันไดคนเดินสองข้างทางให้เดินขึ้นไปได้ สองข้างทางของถนนนี้ขนาบด้วยแมนชั่นเก่าแก่สวยงามราคาแพง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN CIVIC CENTER หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – สะพานแขวนโกลเด้นเกท PALACE OF ART - UNION SQUARE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิชเชอร์มาน วาร์ฟ เป็นเพียงท่าเรือที่ชาวประมงใช้เป็นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าพวกสัตว์ทะเลที่จับมาได้ในแต่ละวันเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้นอกจากร้านค้า และร้านอาหารจำนวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ที่นี่ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว แต่ว่าช่วงฤดูร้อนมันจะย้ายไปผสมพันธ์กันที่อ่าวแม็กซิโก แต่ก็ยังคงมีเจ้าสิงโตทะเลบางตัวที่ไร้คู่ ยังคงนอนอาบแดด เป็นดาราหน้ากล้องให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพอยู่บางส่วน จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม สะพานโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนสัญลักษณ์ของนครซานฟรานซิสโกที่เคยยาวที่สุดในโลก ยาวถึง 4,200 ฟุต กว้าง 90 ฟุต และนำท่านชม Palace of Fine Art เพื่อชมสถาปัตยกรรมสไตล์กรีซ โดยผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากตึกรามบ้านช่องของชาวโรมันในสมัยก่อน ชื่นชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ที่อยู่หลายรอบอาคารโดมขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของชาวซานฟรานซิสโกในการใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานอันหรูหราและโรแมนติก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังของฮอลิวู้ดมากมาย ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมดังจากทั่วโลกที่ ยูเนี่ยน สแควร์ (Union square) หรือท่านที่ชอบใส่ยีนส์ ยูเนี่ยน สแควร์ถือเป็นต้นกำเนิดตำนานแห่งยีนส์ Levi’s เริ่มต้นที่นี่ ซานฟรานซิสโก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่แปด ซานฟรานซิสโก – ไทเป

01.35น. บินลัดฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 003 แวะเปลี่ยนเครื่อง 

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

วันที่เก้า ไทเป – กรุงเทพฯ

06.00น.    ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวั เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.10น.    บินลัดฟ้าจากสนามบินไทเป โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 833

10.05น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........

 
 
                                    *** ขอบคุณทุกทานที่ใช้บริการ ***
 
                      *** ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา ***

 


อัตราค่าบริการ

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  เมษายน

วันที่ : 5-13 เม.ย.
ลักษณะการเข้าพัก(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 0
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 0
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 0
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 0
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจร เส้นทางกรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ (ตามกฎหมายกำหนดให้คนขับรถให้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน และหากใช้บริการเกินเวลาจะมีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงเวลา
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ใช้บริการบางรายการ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะให้บริการครั้งละไม่เกิน 4 หรือ 8 ชั่วโมงต่อวันแล้วแต่กรณี)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในส่วนของค่าบริการ (ทั้งในและต่างประเทศ)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจ) ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ถ้ามี)
 • ค่าอาหารบางมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และอื่นๆ
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือชำระ 14 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 • 1) เช็คต่างจังหวัด 2) ธนาณัติ 3) บัตรเครดิต
 • เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ เป็นต้น
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่่า ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เช่น โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการคืนค่ามัดจำ
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 45 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 11-20 วัน ก่อนเดินทาง - กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว (NO REFUND)
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • หมายเหตุ
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือรายการบางประการได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ที่อยู่   นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น ภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดต่างๆ เป็นต้น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้บริษัทจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆทดแทนให้แก่ท่านโดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)

  2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น

  3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

  • 3.1) พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทำงาน และวันที่อนุญาติให้ลางาน
  • 3.2) ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) ในกรณีเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • 3.3) เจ้าของกิจการ

                      3.3.1) เจ้าของบริษัท ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

                      3.3.2) เจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) หรือ พค. 0403

  • 3.4) ประกอบอาชีพอิสระ ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
  • 3.5) นักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน

  4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงินบัญชีออมทรัพย์ กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต)

  ***บุคคลที่ทำงานแล้วทุกท่าน จะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัว

  ***จดหมายรับรองที่ออกจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีจะต้องมีวันที่ย้อนหลังได้ภายใน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่าเท่านั้น

  • 4.1) กรณีใช้บัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) วันที่ที่ลงในเอกสาร ย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ที่ออกจากธนาคาร (STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับเป็นยอดปัจจุบัน วันที่ต้องเป็นยอดปัจจุบันไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า โดยยอดในบัญชีและหนังสือรับรองต้องตรงกัน
  • 4.2) กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมีชื่อผู้ออกค่าใช้จ่ายและชื่อผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ และรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ที่ออกจากธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • 1. สำเนาบัตรประชาชน
  • 2. หลักฐานการงาน
  • 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย

  5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) 

  6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีที่สมรส หรือหย่า) / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ

  7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา

  ***กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”

  ***สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาและทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น

  ***การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น

  ***สถานทูตอาจสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางมาทำ Report หลังเดินทางแล้ว (เฉพาะบางท่านเท่านั้น)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-645-3223-32 และโทรสาร 02-645-3229