เลือกภาษา   Thai English Chinese
ชื่อทัวร์ : ทัวร์อเมริกาตะวันออก 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : 128US8DCI
ประเทศ : อเมริกา
ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : CI
ทัวร์อเมริกาตะวันออก 8 วัน 5 คืน
ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา
นิวยอร์ก - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ถนนสายที่ 5 - ย่านไทม์สแควร์ ไนแองการ่า – น้ำตกไนแองการ่า กรุงวอชิงตัน ดีซี - อนุสาวรีย์วอชิงตัน – ทำเนียบขาว

ตารางวันเดินทาง
เดือน/ปี วันที่เดินทาง อัพเดตล่าสุด
มิถุนายน 2561 15-22 มิ.ย. 31 Aug 2017

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ไทเป (ไต้หวัน) – นิวยอร์ก

09.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

11.00 น. บินลัดฟ้าสู่ สหรัฐอเมริกา โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI834 (บริการ อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.40 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ท่าอากาศยานนานาชาติไทเป ประเทศไต้หวัน

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

17.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สหรัฐอเมริกา (ต่อ) โดยเที่ยวบินที่ CI012

19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนตี้ แห่ง เมืองนิวยอร์ก เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้า ตึกสูงมากที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เสร็จแล้วนำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ (1) ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HILTON WOODBRIDGE (หรือเทียบเท่า) ในเมืองนิวยอร์ก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เมืองนิวยอร์ก – สวนสาธารณะแบตเตอรี่ – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ถนนสายที่ 5 – ไทม์สแควร์ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท

เช้า รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะแบตเตอรี่ (Battery park) เพื่อนำท่านล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ ภัตตาคาร

นำท่านผ่านชม ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ชม เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เป็นต้น จากนั้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in seattle, An Affair to Remember, King Kong เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HILTON WOODBRIDGE (หรือเทียบเท่า) ในเมืองนิวยอร์ก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เมืองนิวยอร์ก – ไนแองการ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ไนแองการ่า

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ไนแองการ่า (ต่อ) ให้ท่านอิสระชมและถ่ายภาพ น้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สัมผัสกระแสน้ำที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ ชมความงามและใหญ่โตของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่า ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าที่ใกล้ที่สุด 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN NIAGARA FALLS (USA Side) หรือเทียบเท่าใน เมืองไนแองการ่า จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ไนแองการ่า – Cave of the winds – เมืองคอร์นนิ่ง – โรงงาน Corning Glass

เช้า รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของ น้ำตกไนแองการ่า สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ ปริมาณน้ำมหาศาลที่เกิดจากทะเลสาบอีรี่ เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย (***หมายเหตุ : ถ้าเรือ Maid of the Mist ไม่สามารถออกเดินเรือได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จะนำท่านเข้าชม Cave of the Winds เป็นการทดแทน เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (9) ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมือปี ค.ศ.1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว ให้ท่าน อิสระได้ช้อปปิ้งที่โรงงาน Corning Glass โรงงานเครื่องแก้วที่บีไอที่เมืองคอร์นนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นจานชามของ Correll ที่ตกแล้วยากต่อการแตก ของประดับต่างๆที่สวยงามที่ทำจากแก้ว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (10) ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON CORNING (หรือเทียบเท่า) ในเมืองคอร์นนิ่ง จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า เมืองคอร์นนิ่ง – กรุงวอชิงตัน ดีซี – ทำเนียบขาว - อนุสาวรีย์วอชิงตัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (11) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (12) ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม กรุงวอชิงตันดีซี โดยเริ่มต้นจาก ทำเนียบขาว ที่พำนักของประธานาธิบดี ผ่านชมเสาสูงที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดคือ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งมีความสูง 555 ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของอาคารสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศ คือ ประธานาธิบดีลินคอน ผู้ที่ประกาศเลิกทาส ผ่านชมอนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน อาคารรัฐสภา สถานีรถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (13) ณ ภัตตาคาร

ท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม MARRIOTT BETHESDA (หรือเทียบเท่า) ในกรุงวอชิงตัน ดีซี จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก กรุงวอชิงตัน ดีซี – เมืองฟิลลาเดลเฟีย – หอแห่งเสรีภาพ – เมืองนิวยอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า (14) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (15) ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชม หอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ ชื่อว่า สหรัฐอเมริกา (United States of America) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนตี้ แห่ง เมืองนิวยอร์ก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (16) ณ ภัตตาคาร

22.30น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 011 (บริการอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

**บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล**

**บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล**

วันที่แปด เมืองนิวยอร์ก – ไทเป – กรุงเทพมหานคร

05.55 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ท่าอากาศยานนานาชาติไทเป ประเทศไต้หวัน

07.15 น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร (ต่อ) โดยเที่ยวบินที่ CI 833

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและเต็มอิ่มไปด้วยความประทับใจ.

 

                                                 *** ขอบคุณทุกทานที่ใช้บริการ ***
 
                                  *** ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา ***

อัตราค่าบริการ

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  มิถุนายน

วันที่ : 15-22 มิ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 0
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 0
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 0
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 0
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจร เส้นทางกรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ (ตามกฎหมายกำหนดให้คนขับรถให้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน และหากใช้บริการเกินเวลาจะมีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงเวลา
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ใช้บริการบางรายการ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะให้บริการครั้งละไม่เกิน 4 หรือ 8 ชั่วโมงต่อวันแล้วแต่กรณี)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในส่วนของค่าบริการ (ทั้งในและต่างประเทศ)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจ) ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ถ้ามี)
 • ค่าอาหารบางมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และอื่นๆ
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือชำระ 14 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 • 1) เช็คต่างจังหวัด 2) ธนาณัติ 3) บัตรเครดิต
 • เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ เป็นต้น
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่่า ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เช่น โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการคืนค่ามัดจำ
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 45 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 11-20 วัน ก่อนเดินทาง - กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว (NO REFUND)
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • หมายเหตุ
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือรายการบางประการได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ที่อยู่   นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น ภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดต่างๆ เป็นต้น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้บริษัทจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆทดแทนให้แก่ท่านโดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)

  2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น

  3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

  • 3.1) พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทำงาน และวันที่อนุญาติให้ลางาน
  • 3.2) ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) ในกรณีเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • 3.3) เจ้าของกิจการ

                      3.3.1) เจ้าของบริษัท ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

                      3.3.2) เจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) หรือ พค. 0403

  • 3.4) ประกอบอาชีพอิสระ ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
  • 3.5) นักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน

  4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงินบัญชีออมทรัพย์ กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต)

  ***บุคคลที่ทำงานแล้วทุกท่าน จะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัว

  ***จดหมายรับรองที่ออกจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีจะต้องมีวันที่ย้อนหลังได้ภายใน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่าเท่านั้น

  • 4.1) กรณีใช้บัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) วันที่ที่ลงในเอกสาร ย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ที่ออกจากธนาคาร (STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับเป็นยอดปัจจุบัน วันที่ต้องเป็นยอดปัจจุบันไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า โดยยอดในบัญชีและหนังสือรับรองต้องตรงกัน
  • 4.2) กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมีชื่อผู้ออกค่าใช้จ่ายและชื่อผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ และรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ที่ออกจากธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • 1. สำเนาบัตรประชาชน
  • 2. หลักฐานการงาน
  • 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย

  5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) 

  6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีที่สมรส หรือหย่า) / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ

  7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา

  ***กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”

  ***สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาและทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น

  ***การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น

  ***สถานทูตอาจสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางมาทำ Report หลังเดินทางแล้ว (เฉพาะบางท่านเท่านั้น)

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-645-3223-32 และโทรสาร 02-645-3229