เลือกภาษา   Thai English Chinese
ชื่อทัวร์ : ไหว้พระช้อปปิ้งเกาะฮ่องกง
รหัสทัวร์ : 191HK3DHX
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : HX
ไหว้พระช้อปปิ้งเกาะฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
นั่งกระเช้านองปิง360 นมัสการพระใหญ่เกาะลันเตา ชมวิวเกาะฮ่องกง ณ จุดชมวิววิคตอเรีย ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่อ่าวรีพัลส์เบย์ ชม SYMPHONY OF LIGHT ความมหัศจรรย์ยามค่ำคืน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง

ตารางวันเดินทาง
เดือน/ปี วันที่เดินทาง อัพเดตล่าสุด

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360 - วัดโป่หลิน (พระใหญ่เกาะลันเตา) – ช้อปปิ้ง OUTLETS

06.20 น. คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว R เคาน์เตอร์สาย การบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HONGKONG AIRLINES) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาร์. ที. ทัวร์ คอยให้การ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.25 น. เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HONGKONG AIRLINES) เที่ยวบินที่ HX768 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.10 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ประเทศฮ่องกง ตั้งอยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001- 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่เกาะลันเตา ณ Ngong Ping Village ณ เกาะลันตา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถนั่งกระเช้าน็องปิง 360 ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบพาโนราม่า ในมุมกว้างถึง 360 องศา โดยระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับความงามตามธรรมชาติ และชมอ่าวตุงชุง จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา.. นำท่านเข้าเยียมชม วัดโป่หลิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโป่หลิน ของเกาะลันเตา ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่า หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรพระใหญ่แห่งวัดโป่หลินแล้ว ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านวัดโป่หลิน แปลเป็นไทยว่า วัดดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อปี1924เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง200แผ่นหนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปใหญ่ปางโคตะมะ มีความสูง 22 เมตร รวมฐานจะเท่ากับ 34 เมตรที่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากำลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้ เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย รวมถึงประวัติความเป็นมา และที่สำคัญ ที่ประดิษสถานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ได้เวลาสมควร นำท่านอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจที่แหล่งช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET MALL ท่านจะพบกับสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด อาทิ Nike, Adidas, Timberland, Quick Silver, Body shop, Bally, City Chain ฯลฯ ที่นำมากระหน่ำลดราคาให้ท่านได้ช้อปปิ้งด้วยราคาพิเศษ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ PRUDEN TIAL HOTEL / หรือเทียบเท่า

วันที่สอง จุดชมวิววิคตอเรีย - หาดรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ชม SYMPHONY OF LIGHT

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ชมวิว ณ จุดชมวิววิคตอเรีย เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์เมืองที่งดงามเป็นเลิศที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ นำท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุที่ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชา ขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว (หรือวัดกังหัน) ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นวัดขอพรเพื่อการแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่าการหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง และทุกปีจะมีผู้ว่าการเกาะฮ่องกง และนักธุรกิจ 1 ใน 10 อันดับของฮ่องกง จะมาขอพรที่นี่โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม ตำนานของ แชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัย ราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัยและมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกำลังจะพาลูกหนีเช่นกัน ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกับเธอ และชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมาโจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มีการปล้นสะดมชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมาก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง และนำท่านเข้าชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบขึ้นชื่อของฮ่องกง พบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม ท่านสามารถหาซื้อเครื่องประดับได้ในราคาพิเศษ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LEI YUE MUN หลี่หยุ่นหมุ่น (Lei Yue Mun) เป็นหมู่บ้านชาวประมง อยู่ฝั่งเกาลูนทางตะวันออกของฮ่องกง ที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล ที่สดอร่อยมากๆใครมาฮ่องกงต้องมาลองลิ้มรสอาหารทะเลที่นี่กัน

หลังอาหารค่ำนำท่านชม SYMPHONY OF LIGHT ความมหัศจรรย์ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ PRUDEN TIAL HOTEL / หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อิสระชอปปิ้ง ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงที่คนไทยทั่วไปก็ต้องรู้จัก ซึ่งแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้จะทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงย่านปริ๊นซ์เอ็ดเวิร์ด นับเป็นถนนสายช้อปปิ้งอย่างแท้จริง สิ้นค้าอาทิเช่นเสื้อผ้า , รองเท้า, กระเป๋า, รองเท้า, เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่นณจุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, BODY SHOP, RED EARTH, ROXY, GIODANO, TEN TEN, DUTY FREEHONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของฮ่องกงที่ทั้งสองฟากฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมายทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู

เที่ยง  แจกเงินให้ท่านได้อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวแบบเต็มที่

03.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ สนามบิน

18.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HONGKONG AIRLINES) เที่ยวบินที่ HX765

19.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 

 

                                           *** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

                                               *** กินดี อยู่ดี เที่ยวสุขใจ ***


อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 80 หยวนตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 40% ของราคาทัวร์ทั้งหมด สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล กรุณาชำระมัดจำ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือรายการบางประการได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ที่อยู่   นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น ภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดต่างๆ เป็นต้น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้บริษัทจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆทดแทนให้แก่ท่านโดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
 • หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • กรอกข้อมูลในใบรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-645-3223-32 และโทรสาร 02-645-3229

» กรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศ

» ทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ไหว้พระช้อปปิ้งเกาะฮ่องกง

บริการ จัดทัวร์ รับจัดทัวร์

Jobs