เลือกภาษา   Thai English Chinese
ชื่อทัวร์ : Happy Korea
รหัสทัวร์ : 88KR5DKE
ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : KE
Happy Korea
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี
สัมผัสความโรแมนติคที่ เกาะนามิ - นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึนซา สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน Rail Bike – เต็มอิ่มกับบัตร Day Pass สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งเมียงดง “สยามสแควร์เกาหลี” – ดิ้วตี้ฟรี อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ขาปูยักษ์ TODAI / สนุกสนานกับโชว์ใหม่ล่าสุด Wedding Show

ตารางวันเดินทาง
เดือน/ปี วันที่เดินทาง อัพเดตล่าสุด

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIR (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง กรุงเทพฯ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ( นั่งกระเช้า ) – วัดซินฮันซา – ฟาร์มตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ – สกีรีสอร์ท

00.25 น.  ออกเดินทางสู่ เกาหลีใต้ ด้วยเที่ยวบินที่ KE654

07.30 น. เดินทางถึงสนามบิน อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดคังวอน โซรัคซานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามรองลงมาจาก ฮัลลาซานที่เกาะเจจู และ จีรีซาน โดยสถานที่แห่งนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปหมีตั้งอยู่หน้าอุทยาน ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่าหมีคือบรรพบุรุษของพวกเขา อิสระให้ท่านได้พักผ่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านไหว้พระใหญ่ วัดชินฮึนซา สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลลา ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสวดอ้อนวอนขอให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว จากนั้นนำท่านข้ามผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดอันเก่าแก่อายุกว่าพันปี อิสระท่านให้ท่านได้ขอพรพระและถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ได้เวลา นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว ระหว่างทางที่นั่งกระเช้าขึ้นไปสู่ยอดเขา ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามรอบๆตัว มองลงไปเบื้องล่างจะทำให้ ท่านได้เห็นความงามโดยรอบ ๆ ให้ความรู้สึกสวยงามเหมือนภาพวาดของจิตรกร อิสระให้ท่านได้พักผ่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัย ** การขี้นกระเช้าอาจมีการยกเลิกได้ สืบเนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย จึงขอแจ้งไว้ให้ได้รับทราบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แห่งเมืองซอกโช (teddy bear farm) ฟาร์มตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ตั้งอยู่ในเมืองซอกโช เมืองเล็กๆ ที่น่ารักทางทิศตะวันออกของกรุงโซล ฟาร์มเท็ดดี้แห่งนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆ ซึ่งภายในคือแกลเลอรี่ที่เลียนแบบวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองซอกโชผ่านตุ๊กตาหมีในอิริยาบถต่างๆ เช่น หมีเท็ดดี้เล่นสกีบนภูเขา เท็ดดี้เล่นกอล์ฟ เท็ดดี้ขี่เรือจากหมู่บ้านเพื่อไปยังตัวเมือง เท็ดดี้ทำการประมงปลาหมึก เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่มาเยือนฟาร์มแห่งนี้ยังสามารถซื้อตุ๊กตาหมีที่ร้านขายสินค้าที่ระลึกได้ด้วย แถมยังมีโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับแฟนๆ ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก WELLI HILLI RESORT

วันที่สาม ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่าน ลิ้มรสผลไม้ตามฤดูกาล ของเกาหลีสดๆ ที่ ไร่ผลไม้ตามฤดูกาล เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เก็บผลไม้สดสดจากสวน ที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาลของประเทศโดยช่วง กลางเดือน กันยายน – ต้นพฤศจิกายน สามารถเก็บ ลูกแพร์ และ ลูกแอ๊ปเปิ้ล ช่วงปลายพฤศจิกายน – ปลายพฤษภาคม เก็บลูกสตรอเบอร์รี่ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี เทคนิคขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน ทำให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ได้มาลิ้มลอง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี ซึ่งได้ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง กับบัตร DAY PASS อาทิเช่น รถไฟความเร็วสู้ T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกับโลกของ สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่ แรกของโลก, ชมสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนเมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) จากนั้นนำท่านสู่ โซลทาวเวอร์ N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล เป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม โซลทาวเวอร์แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และซีรี่ส์ชื่อดัง อาทิเช่น Boy Over Flower (F4), กวน มึน โฮ ฯลฯ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL GARDEN HOTEL

วันที่สี่ ศูนย์รัฐบาลโสม – Herb Center – Cosmetic Shop – ทำเนียบประธานาธิบดี – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี – พระราชวังเคียงบ๊อกคุง – วัดโซเกซา – ตลาดเมียงดง – Wedding show

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก  จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านสู่ คอสเมติก ช้อป (Cosmetic shop) เป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์เนมของเกาหลี มากมายหลากหลาย อาทิเช่น Etude, Faceshop, Skinfood, Missha รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ จากทั่วทุกมุมโลก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านผ่านชมภายนอก บลูเฮ้าส์ หรือทำเนียบประธานาธิบดี ของเกาหลีใต้นั้น มาจากคำว่า Cheongwadae ซึ่งแปลว่าบ้านสีฟ้า มีความโดดเด่นที่หลังคาสีฟ้าอ่อนทั้งหลัง ด้านหลังเป็นเขา พูกักซาน ด้านหน้าของ บลูเฮ้าส์ มีอนุสาวรีย์รูปนกฟินิกซ์ สัญลักษณ์ของความเป็นอมตะอาคารบลูเฮ้าเป็นสถาปัตย์กรรมเกาหลีผสมกับสถาปัตย์กรรมร่วมสมัยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ด้านหลังของบลูเฮ้าส์เป็นภูเขาที่ช่วยเสริมฮวงจุ้ย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังเคียงบ๊อกกุง (Gyeongbokgung Palace) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการแสดงถึงการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยราชวงศ์โชซอน จัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในพิธีจัดศพ งานศิลปะชิ้นสำคัญๆ และหุ่นจำลองต่างๆ เนื้อที่จัดแสดงค่อนข้างกว้างขวางและมีชิ้นงานจัดแสดงมากกว่า 4,000 ชิ้น นำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อกคุงสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยราชวงศ์โชซอน จัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในพิธีจัดศพ งานศิลปะชิ้นสำคัญๆ และหุ่นจำลองต่างๆ เนื้อที่จัดแสดงค่อนข้างกว้างขวางและมีชิ้นงานจัดแสดงมากกว่า 4,000 ชิ้น นำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อกคุง เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ณ ที่สองแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่น ๆ ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งคึนจองจอน ศาลาเคียงฮวยรูซึ่งตั้งอยู่กลางสระ ศาลายางวอนจอง หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นหลายอาคาร ล้วนแล้วแต่แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมด้วยทัศนียภาพเขียวขจีของสวนอันน่าอภิรมย์ นำท่านเดินทางสู่ วัดโซเกซา JOGYESA TEMPLE สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง และในปี 1936 ได้กลายเป็นวัดศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเกนิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ภายในศาลาจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธานและพระพุทธรูปน้อยใหญ่ภายในวัดยังมีตันสนที่นำมาจากเมืองจีนซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี ใกล้ ๆ กับวัดมีร้านสังฆภัณฑ์มากมายตั้งอยู่ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านชมการแสดงโชว์ใหม่ล่าสุด ! ละครตลก WEDDING MUSIC SHOW สนุกสนานกับงานแต่งงานอันน่าสะพรึงอย่างที่สุด ของปี 2013 ท่านจะได้เพลิดเพลินและรับความสุขจากดนตรีที่อลังการกับการบรรเลงเพลงอันตระการตา รวมกับการเต้นสไตล์ K-Pop ในรูปแบบใหม่ กับเรื่องราวของพ่อตาสุดโหดกับลูกเขยสุดเลือดร้อน ที่จะเปิดฉากความสนุกสนานและฮาสุดๆ กับบทสรุปของการสังสรรค์งานแต่งงานที่คาดไม่ถึง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL GARDEN HOTEL

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน - Trick Eye Museum – Ice Museum - อินชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ทอดผ่านใจกลางกรุงโซล ต่อมามีการบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เป็นคลองที่ยาวกว่า 6 กม. คนเกาหลีใช้เป็นจุดนัดพบ พักผ่อนหย่อนใจ และยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแสดงศิลปะงานดนตรี นิทรรศการดอกไม้พบกับ เรื่องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่งนี้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ) งานศิลปะแห่งภาพแนวคิดแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยใช้เทคนิคพิเศษการวาดแบบ 3 มิติผสมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเครื่องไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ผู้เข้าชมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภาพถ่าย บริเวณด้านในแบ่งเป็นโซนภาพถ่ายหลากหลายแบบ ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอ็คชั่นท่าทางร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพเขียนซึ่งภาพที่ถ่ายออกมาจะดูเหมือนกับภาพจริงในแต่ละเรื่องราวที่ช่างภาพได้วาดและจินตนาการณ์เอาไว้ จากนั้นนำท่านเข้าชม ICE MUSEUM แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด ซึ่งเพิ่งเปิดตัวภายในปีนี้ เป็นสถานที่จัดโชว์แกะสลักน้ำแข็ง พร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ และแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นนำท่านสู่เมือง อินซอน นำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำเดินทางท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

21.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE659

01.15+1 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

 

                                       ***   ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  ***

*** ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา ***


อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน ข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 • การยกเลิก
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทางคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 3,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทั้งหมดท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 – 10,000 บาทและอื่นๆ
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือรายการบางประการได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ที่อยู่   นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น ภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดต่างๆ เป็นต้น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้บริษัทจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆทดแทนให้แก่ท่านโดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-645-3223-32 และโทรสาร 02-645-3229